Produktvilkår

1. Generellt om innstikkprodukter

 • Alle retningslinjer er generelle og eventuelle avvik fra disse må være avtalt på forhånd.
 • Amedia Marked forbeholder seg rett til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres som innstikk.
 • Amedia Marked forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av trykksaker som strider mot norsk lov, er villedende eller har innhold som MS mener strider mot moral og god tone.
 • Amedia Marked forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av avislignende trykksaker som av leseren kan oppfattes som en del av hovedproduktet.
 • Trykksaker som ikke tydelig fremstår som annonsebilag skal merkes "Annonsebilag" på hver av sidene.
 • Trykksaker skal ha èn avsender. Med dette menes ett eller flere firmaer innen èn bransje, eller flere forhandlere innen samme kjede.
 • Trykksaker som er helt eller delvis finansiert gjennom salg av annonser, aksepteres ikke med mindre avisene har godkjent dette på forhånd.

2. Materiellkrav

De fleste aviser har maskinell innstikkproduksjon som foregår i takt med pressens hastighet. Innstikkprodukter med feil format eller form, eller som er feil/dårlig pakket skaper problemer i produksjonen.

Produktspesifikasjoner

Minimum format : 160 x 220 mm – min. 8 sider – 40 g/m².
Maksimum format : 280 x 400 mm – maks. 68 sider. Eksemplarvekt maks. 120 gram.

Tabloidprodukter under 16 sider skal falses.
Fullformatprodukter under 8 sider skal falses.

NB. Disse bestemmelsene er veiledende, og avhenger av papirkvalitet og aktuell avis.

Til følgende aviser skal alle DM produkter som har et format større enn A4 leveres falset:

 • Bladet Vesterålen
 • Brønnøysunds Avis
 • Bømlo-Nytt
 • Finnmark Dagblad
 • Finnmarken
 • Firda
 • Firda Tidend
 • Firdaposten
 • Hardanger Folkeblad
 • Helgelands Blad
 • Hordaland
 • Kvinnheringen
 • Lofot-Tidende
 • Lofotposten
 • Nye Troms
 • Sogn Avis
 • Sunnhordland

Konvolutter må ha helt utfyllende og flatt innhold, og være godt gjenklebet.

Alle innstikkprodukter må ha stående format med rygg på langsiden.

Generell øvre begrensning tabloid: 32 sider.
Generell øvre begrensning fullformat: 16 sider.

Falsing

Falsede innstikk må være senterfalset med alle sider utfallende. Ingen inn/utbrett av halve sider. Det må ikke være overfals på innstikket. Produkt som skal falses flere ganger skal ha en fast rygg. Produkt med åpen falsing på begge sider kan ikke brukes som innstikk. 

Trimming/skjæring

Trimmede innstikk må være firkantet og ha likt format i hele opplaget.
Bruk av sløve kniver kan føre til ujevne kanter, og at innstikkene henger sammen. Innstikket kan i så fall ikke benyttes i innstikkmaskinen.

Limte produkter

Limte ark inne i innstikkproduktet må festes helt inn til ryggen, og bør fylle ut minimum 50% av hovedproduktet. Limt produkt skal være maksimum 2 sider, avhengig av papirtykkelse.

Følgende produkter kan ikke benyttes for innstikk:

 • Sammenklistrede bilag p.g.a. ikke tørket farge
 • Sterkt elektrostatiske bilag
 • Fuktige bilag
 • Bilag med brettede hjørner eller runde rygger
 • Bilag som er dårlig stiftet
 • Plastemballerte produkter

3. Pakking og transport

Innstikkprodukter skal leveres produsert, pakket og stablet på en slik måte at de umiddelbart kan benyttes i produksjonen, uten behov for manuell bearbeiding. Dersom avisene påføres ekstra kostnader på grunn av ukurant mottak, tilleggsfaktureres kunden for merkostnadene. 

Pakking på pall

Bilagene skal leveres i legg. Leggene skal være så store som mulig og ikke mindre enn 15 cm uansett trykksakens størrelse. Materiellet/leggene skal ikke plastes eller strappes.

Materiell skal være pakket på pall. Pallen skal pakkes på en måte som ikke bidrar til deformering (jevnt press på pallen, og uten luft mellom leggene).

Hvis materiell til flere aviser skal leveres samme sted, må hver enkelt pall kun inneholde materiell til en enkelt avis.
Pallen plastes og sikres før transport.

Fraktbrev/merking av pall

Samlet sending fra trykkeri skal leveres med fraktbrev. Fraktbrevet skal inneholde:

 • Innstikkets navn (Navn på kunde, benevnelse, tema eller lignende)
 • Kundens navn
 • Avisens navn og opplag, spesifisert for hver enkelt hvis flere aviser
 • Antall paller som totalt skal leveres
 • Dato(er) for distribusjon
 • Avsenders navn, adresse, telefon
 • Signatur av produksjonsleder på trykkestedet
 • Transportørens navn, adresse, telefon

Hver pall skal merkes med navn på kunde, navn på avis, opplag, evt. "pall xx av totalt xx paller" og distribusjonsdato.

 4. Levering

Trykksaker leveres til de aktuelle aviser innen kl. 12.00, 3 virkedager før distribusjonsdato. Hvis distribusjon er avtalt på en mandag, skal levering skje senest innen kl. 12.00 onsdag i forkant. For å sikre tilfredsstillende materiellkontroll, bør materiellet leveres 4-5 dager før avtalt distribusjonsdato.

De enkelte transportselskaper har ulike rutiner, og det anbefales å gi tydelig beskjed om seneste leveringstidspunkt.

Ved levering mer enn 1 uke før avtalt distribusjonsdato, tas det forbehold om fakturering for ekstra påløpte lagringskostnader.

5. Distribusjonstid

Innstikk distribueres til avtalte tider, men følgende begrensninger gjelder:

 • Oppdrag som kun skal distribueres i deler av avisens totale innstikkopplag har vikeplikt dersom annet oppdrag som skal distribueres i avisens totale opplag kommer inn på et senere tidspunkt
 • Amedia Marked forbeholder seg rett til, om nødvendig, å endre distribusjonsdato, forutsatt at innholdet i trykksaken ikke er datobestemt. I slike tilfelle gis kunden forhåndsbeskjed. Slik nødvendig flytting gir ikke kunden rett til prisreduksjon
 • Forsinkelser kan oppstå ved teknisk svikt i avis- eller innstikkproduksjon. Slike forsinkelser gir ikke kunden rett til prisreduksjon.

6. Annullering av bestilt oppdrag

Siste frist for avbestilling er 6 uker før distribusjon. Dersom avbestilling kommer senere enn 6 uker før avtalt distribusjonsdato, vil oppdraget faktureres etter følgende kriterier:

6 – 4 uker før avtalt distribusjonsdato: 15 % av avtalt pris
4 – 2 uker før avtalt distribusjonsdato: 25 % av avtalt pris
2 – 1 uke før avtalt distribusjonsdato: 50 % av avtalt pris
Under 1 uke før avtalt distribusjonsdato: 100 % av avtalt pris

7. Ansvar for feil

 • Amedia Marked har ikke ansvar for feil i innstikk fra byrå eller trykkeri, men vil bestrebe seg til en hver tid til å bidra til minnelige løsninger mellom kunde, byrå og trykkeri dersom feil skulle oppstå.
 • Distribusjon av 98 % eller mer av bestilt opplag regnes som fullt distribuert oppdrag.
 • Ved distribusjon av mindre enn 98 % av bestilt opplag, ytes etter skjønn en prisreduksjon som tilsvarer distribusjonens verdiforringelse.
 • Amedia Marked sitt ansvar begrenser seg i alle tilfeller til distribusjonskostnadene som i høyden kan kompenseres med en dobbeltside i gjeldende avis.
 • Kompensasjon i form av annonseplass skal benyttes i løpet av 14 dager etter feilens tidspunkt. Slik kompensasjon skal ikke erstatte allerede planlagt annonsering.
 • Ved forsinkelser som skyldes teknisk svikt i avis- eller innstikkproduksjon, begrenses Amedia sitt ansvar seg til å sørge for distribusjon ved første mulige anledning.
 • Amedia Marked sitt ansvar for feil og mangler omfatter ikke konsekvenstap eller indirekte tap, som for eksempel tap av forventet omsetning eller fortjeneste.